سولفات پتاسیم گرانوله

سولفات پتاسیم گرانوله:

پتاسیم عنصری پویا بوده و در صورت کمبود ، به بافت های جوان زاینده گیاه انتقال می دهد .کمبود پتاسیم ابتدا در برگ های پایین و در صورت کمبود بیشتر در برگ های جوان و بالایی پدیدار می شود .
این عنصر مجموع آنزیم ها را در فرآیندهای زیست شیمیایی فعال ساخته و نقش مهمی را در فعال کردن آنزیم های احیا کننده گاز کربنیک ایفا میکند . مصرف سولفات پتاسیم موجب کاهش خوابیدگی در
خشکی و شوری افزایش داده و بازده مصرف آب و کودهای دیگر را نیز بهبود می بخشد .
کود سولفات پتاسیم حاوی 50 درصد اکسید پتاسیم و 17/5 درصد گوگرد می باشد .